Primăria Rovinari angajează consilier asistent

primaria-rovinari

  Primăria  Rovinari,  organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante, de consilier, clasa I, grad profesional asistent, la Compartimentul Alocaţii şi Subvenţii. Pentru a participa la concurs candidaţii trebuie să aibă studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţelor juridice sau ştiinţelor economice, precum şi minimum 1 an vechime în specialitatea studiilor absolvite. Termenul limită de depunere a dosarelor este 11 aprilie 2017, ora 16:00. Proba scrisă şi proba interviului vor avea loc pe 24 aprilie 2017, ora 11:00, respectiv 27 aprilie 2017, ora 11:00. Dosarul de concurs va conţine în mod obligatoriu:

a) formularul de înscriere;
b) copia actului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
e) cazierul judiciar;
f) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia de concurs este următoarea:

– Legea 188/1999 privind Statutul funcţionarului public;

– Legea 7/2004 Codul de conduită al funcţionarilor publici;

– Legea 215/2001 privind administraţia publică locală;

– Legea 292/2011 privind Legea asistenţei sociale;

– Legea 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei;

– Hotărârea Guvernului 38/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei.

Cătălin Pleşu

Foto: primariarovinari.ro

Lasă un răspuns